نام فارسی قطعه: خار لنت

نام انگلیسی قطعه: FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0494848070

کد قطعه: 04948-48070

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0494848060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020