نام فارسی قطعه: خار لنت

نام انگلیسی قطعه: FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0494848020

کد قطعه: 04948-48020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020