نام انگلیسی قطعه: COLUMN ASSY, STEERING


شماره فنی: 4525048030

کد قطعه: 45250-48030

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4581048020
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020