نام انگلیسی قطعه: COLUMN ASSY, STEERING


شماره فنی: 4525048250

کد قطعه: 45250-48250

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4525048251
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020