نام انگلیسی قطعه: COLUMN ASSY, STEERING


شماره فنی: 4581048020

کد قطعه: 45810-48020

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4525048030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020